Bonafin ena d.o.o., Slovenska cesta 27, 1000 Ljubljana | 01/241-50-20, 01/241-50-21 | 01/241-50-25

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA PODJETJA BONAFIN ENA D.O.O.

(V NADALJEVANJU »SPP«)


SPP veljajo za vse kreditne pogodbe, ki jih podjetje Bonafin ena d.o.o. sklene s potrošniki in so sestavni del vseh kreditnih pogodb.

SPP so dostopni na spletni strani www.bonafin.si, v poslovnih enotah, kjer se sklepajo kreditne pogodbe, na strankino zahtevo se lahko pošljejo tudi na njen naslov.

Ob prejemu kreditne pogodbe so stranke seznanjene z vsebino SPP, ki je dostopna na zgoraj navedeni način.

I. Pred sklenitvijo kreditne pogodbe mora kreditodajalec:

1. OCENITI KREDITNO SPOSOBNOST POTROŠNIKA
2. POTROŠNIKU ZAGOTOVITI PREDHODNO INFORMACIJO O KREDITU

1. Ocena kreditne sposobnosti: Bonafin ena d.o.o. mora oceniti kreditno sposobnost potrošnika na podlagi njegovih prejemkov, ki jih pridobi od potrošnika. Informacijo o zadolženosti potrošnika Bonafin ena d.o.o. pridobi iz zbirk osebnih podatkov, ki se vodijo na podlagi zakona, ki ureja bančništvo in do katerih ima dostop z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

2. predhodne informacije o kreditu potrošniku omogočajo primerjavo različnih ponudb, predhodno informiranje o kreditu ter presojo o ustreznosti kredita glede na svoje potrebe in zmožnost odplačevanja.

Predhodne informacije se morajo zagotoviti pisno na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov in morajo vsebovati podatke o lastnostih kredita, pravicah in obveznostih obeh pogodbenih strani, dodatna opozorila, ki se nanašajo na konkretno vrsto kredita ter osnovne podatke o kreditodajalcu. Kreditodajalec mora potrošniku na njegovo zahtevo zagotoviti brezplačen izvod kreditne pogodbe, razen če nima namena skleniti kreditne pogodbe s potrošnikom.

Ponudba, ki je bila dana potrošniku skupaj s predhodnimi informacijami velja 14 dni. Če v tem roku ni bila sklenjena kreditna pogodba so po tem roku vse informacije brezpredmetne.

II. SKLENITEV KREDITNE POGODBE
Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. S podpisom pogodbe potrošnik izrazi svoje soglasje s pogodbenimi določili ter SPP.

KREDITNI IZRAČUNI

 6 MESECEV

MESEČNE OBRESTI
5,810%

EOM
96,93% letno

Kreditna obrestna mera
69,72% letno

 

GLAVNICA 5. obrokov 6. zadnji obrok Skupni znesek plačil Skupni stroški kredita
200 EUR 11,62 211,62 269,72 69,72
400 EUR 23,24 423,24 539,44 139,44
500 EUR 29,05 529,05 674,30 174,30
700 EUR 40,67 740,67 944,02 244,02
800 EUR 46,48 846,48 1078,88 278,88
900 EUR 52,29 952,29 1213,74 313,74
1000 EUR 58,10 1058,10 1348,60 348,60

Kreditna obrestna mera je fiksna.

REPREZENTATIVNI PRIMER:

Kreditna pogodba za 1.000,00 EUR, doba vračila 6 mesecev, EOM 96,934% letno
V primeru, da je datum črpanja iz pogodbe 2. avgust 2017, se prvi obrok poravna 2.septembra 2017 v znesku 58,10 EUR in za tem še 4 obroki po 58,10 EUR, vsakega 2. v mesecu ter zadnji obrok 1.058,10 EUR na dan 2.februar 2018.
 

S podpisom pogodbe potrošnik izjavlja, da je pred sklenitvijo kreditne pogodbe prejel predhodno informacijo o kreditu ter da je prejel v pregled SPP s katerim v celoti soglaša in ga sprejema kot del kreditne pogodbe.
Kredit se črpa, ko Bonafin ena d.o.o. prejme s strani potrošnika podpisano kreditno pogodbo z ostalimi predloženimi dokumenti.

III. POSLEDICE NEIZPOLNJEVANJA POGODBENIH DOLOČIL

Potrošnik mora poravnavati svoje obveznosti do kreditodajalca v skladu z določili kreditne pogodbe in SPP.

V primeru, da potrošnik ne poravnava svojih obveznosti v skladu z določili kreditne pogodbe in SPP, bo kreditodajalec zaračunal stroške upravljanja kredita zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz kreditne pogodbe ter stroške, ki so posledica neizpolnjevanja obveznosti iz kreditne pogodbe. Ti stroški so: opomini, odvetniški opomini, izvršilni stroški, stroški sodnega izvršitelja, stroški prestavitve plačila,stroški osebnega obiska, stroški unovčenja instrumentov zavarovanja, stroški zakonskih zamudnih obresti.

Cenik stroškov je priloga teh SPP, objavljen pa je tudi na spletni strani www.bonafin.si ter v prostorih kreditodajalca.

Strošek zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti znaša 45 EUR za vse vrste in zneske kreditov in se zaračunava največ dvakrat mesečno.

Če potrošnik ne poravna svojih pogodbenih obveznosti določenih v kreditni pogodbi oziroma jih ne poravna niti 15 dni po zapadlosti lahko kreditodajalec sproži izvršilni postopek na pristojnem sodišču oziroma unovči instrument garancije. Potrošnik se lahko izogne izvršilnemu postopku ali unovčenju garancije tako, da poravna vsaj 21% od dolgovane obveznosti (glavnica, obresti, stroški upravljanja kredita) v tem 15 dnevnem roku po zapadli obveznosti. S tako prejetimi delnimi plačili s strani potrošnika bo Bonafin ena d.o.o. najprej poravnaval stroške zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti, za tem opomine ter druge stroške, za tem obresti ter na koncu glavnico.

Morebitni stroški zaradi zamude s plačili zapadlih obveznosti iz kreditne pogodbe ne smejo biti višji od dejanskih stroškov, ki jih ima dajalec kredita zaradi zamude potrošnika s plačili zapadlih obveznosti, in od višine zamudnih bresti, določene v zakonu, ki ureja predpisano obrestno mero zamudnih obresti.

IV. ZUNAJSODNO REŠEVANJE SPOROV

Ta pravilnik je sestavni del SPP

1. člen
Bonafin ena d.o.o.  bo potrošniku omogočil hitro in strokovno zunajsodno reševanje morebitnih sporov povezanih s kreditiranjem strank.

2. člen
Kadar se potrošnik s pritožbo obrne neposredno na Bonafin ena d.o.o. in pritožbi ni ugodeno z notranjimi postopki Bonafin ena d.o.o. za reševanje pritožb, mu Bonafin ena d.o.o. pošlje informacijo o izbranem izvajalcu IRPS, pristojnem za reševanje spora iz 3. člena tega pravilnika na trajnem nosilcu podatkov skupaj z razlogi za zavrnitev pritožbe

3. člen
Za Izvensodno Reševanje Potrošniških Sporov je Bonafin ena d.o.o. izbral izvajalca: EVROPSKI CENTER ZA REŠEVANJE SPOROV, Tomšičeva 6, 1000 Ljubljana, spletna stran http://www.ecdr.si, E-naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., telefon: 08 205 65 90

4. člen
Za potrošnika je tako reševanje spora brezplačno za Bonafin ena d.o.o. pa je v skladu z 93. čl. ZPotK sodelovanje obvezno, če tak postopek sproži potrošnik.

5. člen
Za dodatne informacije o Izvensodnem Reševanju Potrošniških Sporov je na voljo tudi direktna povezava na platformo za SRPS

index.cfm-event=main.home.show&lng=SL

Bonafin ena d.o.o.
Ljubljana, 11.10 .2016
 
V. RAVNANJE Z OSEBNIMI PODATKI TER LISTINAMI

Bonafin ena d.o.o. se zavezuje, da bo skrbno ravnal z vsemi listinami in osebnimi podatki povezanimi s sklenitvijo kreditne pogodbe in jih bo hranil na način, da ne bodo dostopni nepooblaščenim osebam.

Potrošnik izrecno soglašam, da družba Bonafin ena d.o.o. v celoti razpolaga z mojimi osebnimi podatki, ki sem jih prostovoljno posredoval družbi za namen sklenitve kreditne pogodbe in v zvezi s tem potrjujem, da sem  seznanjen-a s pravico, da lahko pisni zahtevam in tako pridobim podatke od Bonafin ena d.o.o., s katerimi mojimi podatki razpolaga, ali jih obdeluje ali ne, iz katerih virov so bili pridobljeni, o metodi obdelave, o namenu pridobitve podatkov. Poleg tega lahko zahtevam izpise vseh mojih osebnih podatkov, ki jih ima Bonafin ena d.o.o. v zbirki mojih osebnih podatkov ter zahtevam  vsa dodatna pojasnila v zvezi z vodenjem in obdelavo mojih osebnih podatkov.

Bonafin ena d.o.o. je na pisni zahtevo s strani potrošnika dolžan popraviti ali izbrisati netočne ali nepopolne potrošnikove osebne podatke.

Reklama: s podpisom kreditne pogodbe potrošnik soglaša, da mu Bonafin ena d.o.o. lahko pošilja reklamna obvestila. V kolikor reklamnih sporočil ne želi prejemati mora to pisno sporočiti kreditodajalcu.
 
VI. ODGOVORNOST

Potrošnik je pred sklenitvijo kreditne pogodbe dolžan predložiti resnične in popolne podatke, ki so pomembni za oceno zmožnosti poplačila celotne obveznosti . Iz tako pridobljenih podatkov ter podatkov iz uradnih evidenc, Bonafin ena d.o.o. oceni zmožnost poplačila celotne obveznosti. V kolikor bi pri preverjanju lahko predvideli, da bo potrošnik pri plačevanju obveznosti prišel v težave in tega nismo predvideli, bomo za take dogodke soodgovorni. Posledica soodgovornosti je, da izgubimo celotno ali del terjatve. To ne velja, če je potrošni dal neresnične ali nepopolne podatke, kar pomeni da ni predhodno izkazal, da je v postopku izgube delovnega mesta, sodnih ali davčnih postopkih. Za tako zatajitev je potrošnik tudi kazensko odgovoren.

Ugotavljanje soodgovornosti se ugotavlja enako kot pri zunajsodnem reševanju sporov.

Bonafin ena d.o.o. se zavezuje, da bo v primeru nepredvidenih dogodkov kot so npr. naravne nesreče in podobno storilo vse kar je v njegovi moči, da bo s potrošnikom našlo skupni način za poplačilo obveznosti v realnem času.

S podpisom kreditne pogodbe potrošnik potrjuje, da kreditne pogodbe ne sklepa zaradi težkega materialnega stanja, neizkušenosti ali lahkomiselnosti ter da iz trenutno znanih dejstev ne predvideva, da se mu bo to stanje spremenilo v trajanju odplačevanja kreditne pogodbe.

V kolikor bi potrošnik kljub navedenemu naknadno ugotovil, da je bil podpis pogodbe posledica težkega materialnega stanja, neizkušenosti ali lahkomiselnosti je dolžan od te pogodbe takoj odstopiti.

Potrošnik mora javiti Bonafin ena d.o.o. vse spremembe podatkov, ki bodo nastali v času trajanja odplačevanja obveznosti iz kreditne pogodbe in ki bi lahko vplivali na zmožnost odplačevanja obveznosti kot so npr. sprememba zaposlitve, višina osebnih prejemkov itd., poleg tega pa tudi vse spremembe osebnih podatkov kot so sprememba naslova, telefonske številke itd.

VII. CENIK STORITEV je sestavni del SPP in je objavljen na spletni strani www.bonafin.si ter na razpolago v vseh prostorih, kjer se sklepajo kreditne pogodbe.

Ti splošni pogoji veljajo do preklica

Bonafin ena d.o.o.

Bonafin ena d.o.o.

Slovenska cesta 27
1000 Ljubljana

Tel: 01/241-50-20, 01/241-50-21
Fax: 01/241-50-25
E-mail: info@bonafin.si


Matična številka: 3901912000
Družba je vpisana v sodni register
na Okrajnem sodišču Murska Sobota/Srg 2011/4246
Osnovni kapital je 7.500 EUR


Pridobljeno imamo


 

Vloga za pridobitev kredita

(c)2008 - 2018 Vse pravice pridržane. BONAFIN ena d.o.o. - info@bonafin.si